Item Name

ثبت مشخصات و سوابق کاری

در این بخش شما میتوانید خلاصه ای از مشخصات و سوابق کاری خود را در وب سایت کرمان موتور به ثبت رسانده و از این طریق امکان دهید تا حین جستجو در بین رزومه های ارسالی، سوابق شما را نیز بررسی و جهت گزینش با شما تماس بگیرند. فرم را به زبان فارسی پر نمائید.