Sale

فروش

Sale List

طرح های فروش

جهت مشاهده طرح های فروش خودرو به این بخش مراجعه فرمایید.

مشاهده
online sale

فروش اینترنتی

جهت خرید خودرو به این بخش مراجعه فرماییدl.

مشاهده
tracking car

وضعیت خودروی مشتری

جهت مشاهده مراحل خرید خودروی خود به این بخش مراجعه فرمایید

مشاهده
sale payment

وضعیت پرداخت

جهت درخواست از واحد وصول مطالبات به این بخش مراجعه فرمایید

مشاهده
customer workflow

راهنمای نحوه ارائه خدمات

جهت مشاهده نحوه ارایه خدمات مربوط به عملیات فروش، بازاریابی و شبکه فروش و ... به این بخش مراجعه فرمایید.

مشاهده
license

آموزش

جهت مشاهده گواهینامه های آموزشی به تفکیک نمایندگی و ... به این بخش مراجعه فرمایید.

مشاهده
cheque

چک صیادی

جهت ثبت چکهای صیادی به این بخش مراجعه فرمایید.

مشاهده